گروه زبان وادبیات فارسی متوسطه ابرکوه

آموزشي - ادبي

پرسش های طبقه بندی شده ادبیات سال اول دبیرستان10-5

پرسش های طبقه بندی شده ادبیات سال اول دبیرستان درس۱۰-۵

پاسخ پرسش های درس پنجم

الف) بیان معنی عبارت: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1) ای آتشک تو در شبگردی و راهزنی ماهر هستی .

2) دو قاطر پیدا کن .زیرا تو اینجا را بهتر از من می شناسی.

3) سمک و آتشک صبر می کردند.

4) نقشه ای از پیش برای این کار کشیده شده است.

5) سمک پیش خورشید شاه ایستاده بود.

6) پس غلامان راآورد و اطراف محمل مستقر کرد.

7) به سی غلام دستور داد که مسلّح شوند وشمشیرها را بکِشند.

8) قطران قول داد که این کار را انجام دهد.

9) پس ماجرای آوردن قطران و این که چه کارهایی انجام داد و چه گرفتاری برای او پیش آمده بود، همه را بازگو می کرد.ب) معنی واژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌

1- مقدّمه و جلوی لشکر 2- خیانت ، حیله 3- فیل ترسناک و بزرگ 4- کینه، انتقام 5- حمله ی شبانه 6- نقره 7- پرده ،چادر

ج) خود آزمایی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1- فرو بریم => آماده کنیم ، بر پا کنیم.                  قفازدن => پس گردنی زدن (سیلی)

2-قول دادن ، تعهّد کردن 3- وفاداری به عهد و قول 4 الف) گُو

د)دانش های ادبی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1- مشبّه => قصّه                  مشبّه به => پیمانه ـــــــــــــ مشبّه => معنی              مشبّه به => دانه

2-داستانی 3- فرامرزبن خداداد کاتب ارّجانی.

هـ) درک مطلب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ 1-صبر می کردند . 2- برای این کار نقشه ای از پیش کشیده شده است. 3- قول داد ،تعهد کرد، به گردن گرفت.

4- تو عهده دار و مسئول کار من باش. 5- تعظیم می کرد (احترام می گذاشت.) 6- اجازه نده

درس ششم : داستان خیر و شر

پرسش ها

الف) بیان معنی شعر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 1) حالی آن لعل آبدار گشاد              پیش آن ریگ آبدار نهاد

2) وای بر جان تو که بد گهری         جان بَری کرده ای و جان نَبری

3) تو مرا کُشتی و خدای نکُشت          مُقبل آن کز خدای گیرد پُشت

4) گفت: مُردم ز تشنگی ، دریاب          آتشم را بکُش به لَختی آب

5) چشم از دست رفته گشت درست           شد بعینه چنان که بود نخست

6) آن چه دارم ز گوسفند و شتر            دهمت تا ز مایه گردی پر

7) منم آن تشنه ی گهر برده               بخت من زنده بخت تو مرده

8) دولتم ،چون خدا پناهی داد             اینکم تاج و تخت شاهی داد

9) گفت: زنهار، اگرچه بد کردم             در بد من مبین که خود کردم

ب) معنی واژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌ 1- بد سگالی به تباهی می انجامد.                  2- خیر چون از بد ذاتی رفیق خود خبر داشت ، دَم نمی زد.

3- شر به سبب خُبثِ طینت آن را نپذیرفت.         4- از دور ناله ای شنید، بر اثر ناله رفت.

5- هرگز دختر خود را به مُفلسی چون او نخواهد داد.           6- بیماری آبله دیدگانش را تباه ساخته بود.

ج) خود آزمایی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 1) در بیت «آمد آورد پیش خیر فراز             گفت: گوهر به گوهر آمد باز » مقصود از گوهر اول و دوم بیت چیست؟

2) محوری ترین پیام داستان خیر و شر چیست؟

3) مقصود از خاکِ تشنه در بیت « شر که آن دید دشنه باز گشاد                پیش آن خاکِ تشنه رفت چو باد »کیست؟

4) چرا شر از خیر چشم هایش را طلب کرد؟

د)دانش های ادبی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 1) نام پدید آورندگان آثار زیر را بنویسید.

الف) هفت پیکر                                       ب) داستان های دل انگیز ادبیات فارسی

2) در بیت زیر کدام آرایه ی ادبی به کار رفته است؟

« شر که آن دید دشنه باز گشاد                       پیش آن خاکِ تشنه رفت چو باد »

3) کدام یک از آثار زیر « بیان کننده ی کشاکش همیشگی نیکی و بدی و حاکمیّت خوبی هاست.»؟

الف ـ سمک و قطران                   ب ـ خیر و شر                    ج ـ طوطی و بقّال

هـ) درک مطلب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ 1) با توجّه به بیت « تو مرا کُشتی و خدای نکُشت            مُقبل آن کز خدای گیرد پُشت»چه کسی مُقبل و خوش بخت است؟

2) در بیت « شر که آن دید دِشنه باز گشاد                 پیش آن خاکِ تشنه رفت چو باد » منظور از خاکِ تشنه کیست؟

3) مفهوم کلّی بیت داده شده را بنویسید.

« آن چه دارم ز گوسفند و شتر                دهمت تا ز مایه گردی پر»

4) مفهوم عبارت مشخّص شده را در بیت زیر بیان کنید.

« بر چنین دختری به آزادی                    اختیارت کنم به دامادی»

پاسخ پرسش های درس ششم

الف) بیان معنی شعر: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1) فوراً آن لعل ها را برداشت و پیش آن شرّ سنگدل گذاشت.

2) وای به حال تو که بد ذات و بد جنس هستی ، جان کسی را گرفته ای و جان سالم به در نخواهی برد.

3) می خواستی مرا بکُشی ، امّا خداوند مرا زنده نگه داشت ، خوش بخت کسی است که خدا یار ویاورش باشد.

4) خیر گفت: از تشنگی دارم می میرم .کمکم کن و با دادن جُرعه ای آب تشنگی ام را بر طرف کن.

5) چشم نابینا شده ،دوباره بینا شد و مانند اوّلش شد.

6) هرچه گوسفند و شتر دارم به تو می دهم تا ثروتمند و مایه دار بشوی.

7) من آن تشنه ای هستم که جواهراتم ربوده شده، اینک من خوش بختم و تو بد بخت هستی.

8) چون خداوند به من پناه داد ، صاحب دولت و ثروت شدم و اینک پادشاهی را به من عطا کرده است.

9) شر گفت: به من امان بده ، هرچند بدی کردم امّا تو به بدی من نگاه نکن ، چراکه بر اساس ذات خود این کار راکردم.ب) معنی واژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌

1- بد اندیشی 2- اعتراض نمی کرد، حرفی نمی زد 3- بدذاتی 4- به دنبال ، درپی 5- فقیر ، بی چیز 6- نابینا، کور

ج) خود آزمایی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1- گوهر اول => لعل ها (جواهرات)                        گوهر دوم => خـیر

2-کشاکش بین نیکی و بدی و سرانجام نیکی ها به رستگاری می رسد و سر انجام بدی ها به تباهی می انجامد و خوبی ها به حاکمیّت می رسند. 3- خیر 4- به علّت بد ذاتی و بد جنسی

د)دانش های ادبی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1- الف) نظامی گنجه ای                ب) دکتر زهرا کیا

2-خاکِ تشنه => استعاره از خیر    ـــــ       شر رفت چو باد => تشبیه و مبالغه            3- خیر وشر

هـ) درک مطلب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌

1-کسی که خداوند یار و یاورش باشد. 2- خیر 3- همه ی سرمایه و ثروتم را به تو می بخشم تا بی نیاز شوی.

4- با میل و رغبت تو را به عنوان داماد خود می پذیرم ( انتخاب می کنم.)

درس هفتم : طوطی و بقّال

پرسش ها

الف) بیان معنی شعر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 1) در دکان بودی نگهبان دکان              نکته گفتی با همه سوداگران

2) ریش بر می کند و می گفت: ای دریغ!                 کافتاب نعمتم شد زیر میغ

3) می نمود آن مرغ را هر گون شگُفت               تا که باشد کاندر آید او به گفت

4) جمله عالم زین سبب گمراه شد                کم کسی ز ابدال حق آگاه شد

5) جولقیی سر برهنه می گذشت                 با سر بی مو چو پشت طاس و طشت

ب) معنی واژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌ 1- در نوای طوطیان حاذق بدی 2- برسرش زد گشت طوطی کَل ز ضرب 3- زین یکی سرگین شد و زان مُشک ناب

4- جَست از صدر دکان سویی گُریخت 5- صد هزاران این چنین اَشباه بین. 6 - نکته گفتی با همه سوداگران

هـ) درک مطلب ، خود آزمایی و دانش های ادبی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 1) پیام کلی بیت زیر چیست؟

« هر دو نی خوردند از یک آبخور               این یکی خالی و آن پر از شکر»

2) در بیت زیر چه آرایه ای به چشم می خورد.

کار پاکان را قیاس از خود مگیر                  گر چه ماند در نِبِشتن شیر و شیر

3) در بیت زیر یک تشبیه مشخّص کنید.

« ریش بر می کند و می گفت: ای دریغ!                کافتاب نعمتم شد زیر میغ»

4) در داستان « طوطی وبقّال » چرا قیاس طوطی خنده آور بود؟

5) پیام کلی دو بیت زیر را توضیح دهید:

آن یکی شیر است اندر بادیه               وآن دگر شیر است اندر بادیه

آن یکی شیر است کادم می خورد         وآن دگر شیر است کادم می خورد

6) جمله ی زیر را کامل کنید: « مثنوی معنوی اثر .............................. است که در ..................................... هزار بیت و............................. دفتر در قرن ................... سروده شده است. »

پاسخ پرسش های درس هفتم

الف) بیان معنی شعر: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1) نگهبان مغازه بوده و با همه ی مشتریان سخن می گفت و شوخی می کرد

2) اظهار ناراحتی می کرد و می گفت : افسوس که نعمت آواز خوانی طوطی ام را از دست دادم.

3) برای طوطی شکلک در می آورد تا او را به سخن درآورد.

4) مردم جهان از چنین سنجش ها و قیاس های ناروایی به گمراهی افتادند ، کمتر کسی است که مردان حق را بشناسد و به مرتبه ی آن ها پی ببرد.

5) گدایی بدون کلاه و دستار می گذشت و سرش مانند پشت تاس و طشت صاف و بی مو بود.ب) معنی واژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌

1- ماهر، باهوش 2- کچل 3- فَضله ی حیوانات 4- بالا 5- مانندها 6- مُشریان

هـ) درک مطلب ، خود آزمایی و دانش های ادبی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1) نباید چیزهایی به ظاهر شبیه هم را با یکدیگر مقایسه کرد و نتیجه گرفت که به خاطر ظاهرشان ، یکی هستند.

2) شیر و شیر => جناس تام دارند.(ازنظرتلفظ یکسان ولی از نظر معنی متفاوت اند)

3) آفتاب نعمت => تشبیه                   نعمت => مشبّه                        آفتاب => مشبّه به

4) چون دو چیزی را با هم مقایسه می کند که به هیچ وجه قابل قیاس و سنجش نیستند:طوطی کچل شدن خودش را با مرد کچل مقایسه می کند و گمان می کند که مرد فقیر هم به خاطر ریختن شیشه ی روغن کچل شده است و این مقایسه اشتباه است.

5) بعضی چیزها در لفظ با هم اشتراک دارند امّا از لحاظ معنایی کاملاً متفاوت اند.

6) مولانا جلال الدین بلخی ـ 26هزار بیت ـ 6 دفتر ـ قرن هفتم .

 

درس هشتم : گل ها یی که در نسیم آزادی می شکفد / خط خورشید

پرسش ها

الف) بیان معنی شعر و عبارت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 1) جوانی که جلوتر از من ایستاده ، تازه پشت لبش سبز شده .

2) مردمی که تمام عمر در لاک خودشان بوده اند.

3) شب شبی بی کران بود / دفتر آسمان پاره پاره .

4) هر ستاره / حرف خط خورده ای تار / در دل صفحه ی آسمان بود.

5) مردی از شرق برخاست/ آسمان را ورق زد.

6) ناگهان نوری از شرق تابید / خون خورشید / آتشی در شفق زد

ب) معنی واژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌ 1- روی صورت جوان خون دلمه بسته. 2- هُرم نفس مردم گرمشان کرد.

3-امیدوارم ، مهربانی دل ها و هم بستگی ها و گذشت ها هیچ گاه به خِتام نرسد.

4- مرد میان سالی با روپوش مزّین به لکه های خون از در بیمارستان بیرون می آید.

5- از راهروهای بیمارستان تا کمرکش خیابان باقرخان ازدحام است و مهربانی.

ج) خود آزمایی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 1) در شعر « گرچه گاهی شهابی / مشق های شب آسمان را / زود خط می زد و محو می شد...» «شهاب» استعاره از چه کسانی است؟

2) منظور نویسنده از « هنرمندان بسیاری خود را به قطار رساندند » چیست؟

3) در ابیات زیر کلماتی را که دارای آرایه ی مراعات نظیر می باشند،مشخّص کنید.

« گرچه گاهی شهابی / مشق های شب آسمان را / زود خط می زد و محو می شد / باز در آن هوای مه آلود / پاک کن هایی از

ابر تیره / خط خورشید را پاک می کرد»

4) منظور از « گُل هایی که در نسیم آزادی می شکفند» چیست؟

د)دانش های ادبی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 1) پدید آورندگان آثار زیر را بنویسید.

الف) مثل چشمه مثل رود                      ب)گل هایی که در نسیم آزادی می شکفد.

2) در شعر زیر « شب و آسمان » نماد چه چیز هایی هستند؟

« شب شبی بی کران بود / دفتر آسمان پاره پاره /.»

هـ) درک مطلب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ 1) مفهوم کنایی « نُه کُرسی فلک را از زیر پای قَزل اَرسلان بِکِشند.» چیست؟

2) عبارت « آسمان را ورق زد » در قطعه شعر زیر به چه معناست؟

« مردی از شرق برخاست / آسمان را ورق زد .»

3) در عبارت« باز در آن هوای مه آلود / پاک کن هایی از ابر تیره / خطّ خورشید را پاک می کرد»، « هوای مه آلود » نماد چیست؟

 

 

پاسخ پرسش های درس هشتم

الف) بیان معنی شعر و عبارت: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1) تازه سبیل درآورده بود .

2) مردمی که همیشه در فکر مشکلات زندگی خود بوده اند.

3) دوران ظلم و ستم طولانی بود / خوبی ها و پاکی ها از بین رفته بود (خوبی ها و پاکی ها به دفتر تشبیه شده است)

4) هر ستاره در آسمان مانند یک حرف خط خورده و تار به نظر می رسید. (انسان های مبارز و روشنفکر دراسارت یا در تبعید بودند)

5) مردی( امام خمینی «ره») قیام کرد و انقلابی به پا کرد.

6) ناگهان مردی (امام خمینی «ره»)از شرق ظهور کرد و همه جا را پر از نور کرد.ب) معنی واژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌

1- لخته 2- حرارت ، داغی ، گرما 3- پایان ، آخر 4- آراسته شده ، در اینجا آلوده 5- شلوغی ،‌زیادی جمعیّت

ج) خود آزمایی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1- مبارزان راه آزادی 2- یعنی بسیاری از هنرمندان با مردم همراه و هم عقیده شدند.

3- شهاب ، شب ،‌آسمان ، محو می شد ـ هوا ، ابر تیره ،‌مه آلود ، خورشید ـ مشق ، خط می زد ، پاک کن ، پاک می کرد.

4- استعدادهای (هنرمندان ، شاعران ، نویسندگان و روزنامه نگاران) که در فضای انقلاب شکوفا می شود.

د)دانش های ادبی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 1- الف) قیصر امین پور ب) سیمین دانشور

 2- شب => نماد ظلم و ستم                    آسمان => نماد خوبی ها و پاکی ها

هـ) درک مطلب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌

1-یعنی زورگویان و ظالمان را از تخت سلطنت به زیر بکشند. 2- انقلابی بر پا کرد ، تحولی در جامعه ایجاد کرد.

3-محیط پر از ظلم و ستم بود.

درس نهم : دریادلان صف شکن / شعر پاسخ

پرسش ها

الف) بیان معنی عبارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 1) تاریخ مشیّت باری تعالی است.

2) اینجا آیینه ی تجلّی همه ی تاریخ است.

3) دشمن در برابر ایمان جُنود خدا متکّی به ماشین پیچیده ی جنگ است.

ب) معنی واژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌ 1- خاک مظهر فقر مخلوق در برابر غنای خالق است. 2- تاریخ مشیّت باری تعالی است که از طریق انسان ها به انجام می رسد.

3- این جا تجلّی همه ی تاریخ است. 4- آخرین کارهای مانده را راست و ریس می کنند.

5- وقتی اُسوه ی تو آن تمثیل وفاداری ، عباس بن علی باشد....

6- دشمن در برابر ایمان جُنود خدا متکّی به ماشین پیچیده ی جنگ است.

7- دل شیطان را از رُعب و وحشت می لرزانند.

ج) خود آزمایی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 1) بند پوتین را محکم بستن کنایه از چیست؟

2) منظور از « چراغ» در « تا چراغ از تو نگیرد دشمن» چیست؟

3) در عبارت « روشنی در دل من می بارد» نهاد کدام است؟

4) مفهوم آیه ی شریفه ی « الا بذکرالله تطمئن القُلوب» در کدام عبارت آمده است؟

الف ـ در معرکه ی قلوب مجاهدان خدا، آرامشی که حاصل ایمان است حکومت دارد.

ب ـ خاک ، مظهر فقر مخلوق در برابر غنای خالق است.

5) معادل از « صمیم قلب» را در کدام مصراع شعر می یابید؟

« پسرم بار دگر می پرسد / تو چرا می جنگی؟ / با تمام دل خود می گویم / تا چراغ از تو نگیرد دشمن.»

د)دانش های ادبی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 1) آثار زیر از چه کسانی هستند؟

الف)مجموعه شعر« ریشه در ابر »                    ب) روایت فتح

2) شعر پاسخ جزء کدام یک از انواع ادبی است؟

الف) تعلیمی                ب) نمایشی                      ج ) حماسی                    د)پایداری

هـ) درک مطلب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ 1) با توجه به شعر زیر به پر سش ها پاسخ دهید.

« من تفنگم در مشت / کوله بارم بر پشت / بند پوتینم را محکم می بندم / پسرم بار دگر می پرسد: / تو چرا می جنگی ؟ / با تمام دل خود می گویم : / تا چراغ از تو نگیرد دشمن.»

الف ـ بند پوتین را محکم بستن کنایه از چیست؟

ب ـ منظور شاعر از « چراغ » چیست؟

ج ـ کلمات قافیه در شعر کدامند؟

پاسخ پرسش های درس نهم

الف) بیان معنی عبارت: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1) تاریخ خواسته و اراده ی خداوند بلند مرتبه است ـ تقدیر الهی است.

2) این جا ، مکان جلوه گری و نمایش همه ی تاریخ است.

3) دشمن در برابر ایمان سربازان خدا به ابزار پیچیده و پیشرفته ی جنگی مجهّز است.ب) معنی واژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌

1- بی نیازی 2- تقدیر ، اراده ی خداوندی 3- جلوه گری 4- مرتب ، منظم 5- نمونه ، سرمشق 6- سربازان 7- ترس

ج) خود آزمایی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1- برای جنگ آماده شدن 2- آزادی ، استقلال ، آگاهی 3- روشنی 4- قسمت الف ) در معرکه ی ... 5- با تمام دل خود می گویم.

د)دانش های ادبی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1- الف ) محمد رضا عبدالملکیان ب ) مرتضی آوینی 2- (د)پایداری

هـ) درک مطلب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌

1 - الف ) کنایه از آماده شدن برای جنگ                   ب)آزادی و استقلال و ارزش ها و وطن و...

 ج ) کلمات مُشت و پشت

درس دهم : هدیه ی ناتمام

پرسش ها

الف) بیان معنی عبارت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 1) از کلّه ای به این کوچکی چه فکر بزرگی در آمده :

2) صدا در گلویش شکست ، اشک به چشم هایش دوید.

ب) معنی واژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌ 1) یک مغازه ی مُبل مستعمل فروشی در محلّه ی ما باز شده بود.

2) من با تبختر گفتم : هر کدام جداگانه به او هدیه می دهیم.

3) سپس با قیافه ی عبوس به مادرم نگاه می کرد.

ج) خود آزمایی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1- راوی در جایی از داستان ِ« هدیه ناتمام» می گوید: « آن وقت بود که فهمیدم پدرم چقدر بزرگوار است.» او چگونه به بزرگواری پدر پی برد؟

د)دانش های ادبی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 1) نویسنده ی درس « هدیه ی ناتمام » چه کسی است؟

2) در عبارت داده شده چه آرایه ی ادبی به کار رفته است؟

« اشک به چشم های نیک دوید»

هـ) درک مطلب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ 1) مفهوم کلّی جمله ی داده شده را بیان کنید.

« صورت نیک از خوشحالی گُل انداخت.»

پاسخ پرسش های درس دهم

الف) بیان معنی عبارت: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1) بچّه ای به این کوچکی و خردسالی چه افکار بزرگی در سر دارد!

2) نتوانست سخن بگوید ، به حالت گریه افتاد و چشمانش پر از اشک شد.ب) معنی واژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌

1- کهنه ، دست دوم 2- تکبّر و غرور ، با ناز سخن گفتن 3- گرفته و اخمو

ج) خود آزمایی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1- زمانی که پدر نتوانست اختلاف بین آن ها و مادر را به طور مسالمت آمیزی حلّ وفصل کند.

د)دانش های ادبی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1- رابرت زاکس 2- جان بخشی و کنایه

هـ) درک مطلب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌

1- نیک بسیار خوشحال شد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت 9:33  توسط   |